Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vertelpunt bvba

Artikel 1.  Huidige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tenzij andere voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Vertelpunt bvba toepasselijk worden verklaard.  Zij zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden voorkomend op de documenten van de klant voor zover deze laatste in strijd zijn met de huidige voorwaarden.

Artikel 2.  De meegedeelde offerteprijs geldt voor de opdracht en uitvoering zoals specifiek in de offerte omschreven.   Indien – steeds in samenspraak met de klant – de opdracht uitgebreid wordt met extra tekst/foto’s/logo’s/lay-out/pagina’s/verplaatsingen of enige andere afwijking van de oorspronkelijke offerte zich voordoet, dan gelden de algemene door Vertelpunt vermelde tarieven.

De mondelinge opdrachten vanwege de opdrachtgever die zo’n uitbreiding van de oorspronkelijke offerte en van de prijs tot gevolg hebben, worden door de opdrachtgever welomschreven via mail doorgespeeld aan Vertelpunt. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, worden de mondelinge opdrachten uitgevoerd zoals mondeling gevraagd, doch kan er later door de opdrachtgever geen betwisting of verhaal tegen ingeroepen worden wegens niet conform de afspraak.

Artikel 3.  Deze offerteprijs is geldig in tijd tot 30 dagen na de offertedatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   Los van de tijdslimiet kan de offerteprijs eventueel onder druk van de papierprijs evenredig verhoogd worden. Die verhoging wordt door Vertelpunt bewezen via verschillende, gedateerde offertes van de drukkerij.

Artikel 4.  De prestaties worden behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst gefactureerd aan de opdrachtgever als volgt ;Een eerste (voorschot)factuur (30%) wordt gestuurd na ondertekening van de offerte. Een tweede (70%) betreffende de productie wordt verstuurd na goedkeuring van de teksten. De eventuele factuur betreffende het drukwerk, wordt verstuurd na levering van de drukwerken. De eigendom gaat slechts over na volledige betaling van de totale geleverde diensten door de klant.  

Artikel 5.  De factuur dient betaald te worden uiterlijk de dertigste dag na factuurdatum, tenzij anders vermeld wordt op de factuur. In geval van contante betaling bij levering wordt een korting van twee (2) procent toegestaan. De facturen zijn betaalbaar in Euro.

Artikel 6.  Een onjuiste factuur dient geprotesteerd te worden binnen de acht dagen na ontvangst. Indien zulks niet gebeurt, wordt zij geacht aanvaard te zijn en gelden de huidige factuurvoorwaarden.

Artikel 7.  Bij niet betaling binnen deze termijn wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% per jaar aangerekend.  Eveneens bij niet betaling binnen de hierboven vermelde betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding toegepast van 10% met een minimum van € 50.

Artikel 8.  In geval van voortdurende wanbetaling, hetgeen vastgesteld wordt door het louter in gebreke blijven acht dagen na de aangetekende aanmaning tot betaling, worden onmiddellijk alle facturen opeisbaar, ongeacht de facturatiedatum. Vertelpunt bvba behoudt zich tevens het recht voor in dit geval elke verdere dienstverlening/levering te weigeren of in te houden totdat het volledig openstaande bedrag is aangezuiverd.  Zo kan zij bijvoorbeeld met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik blokkeren en bijvoorbeeld de website off-line plaatsen. Nadat de achterstallige bedragen voldaan zijn en /of de geschonden verplichtingen nageleefd worden, zullen de diensten opnieuw geactiveerd worden tegen de eenmalige vergoeding van € 75,00.

Artikel 9.  De diensten en leveringen van Vertelpunt bvba mogen enkel en alleen gebruikt worden door de klant.  Het is strikt verboden, tenzij schriftelijke toestemming van Vertelpunt bvba, om de diensten/leveringen ter beschikking van derden te stellen die hiertoe niet uitdrukkelijk vernoemd zijn in de tussen Vertelpunt bvba en de opdrachtgever overeenkomst.

Ook de sleutels en codes die toegang verschaffen tot de diensten/leveringen van Vertelpunt bvba, dienen door de klant strikt vertrouwelijk te worden gehouden en nooit ter beschikking van een derde te worden gesteld, tenzij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vertelpunt bvba.

Bij het niet naleven van het exclusief gebruik door de klant zal dit aanleiding geven tot een schadevergoeding, verschuldigd door de klant, die gelijk is aan de normale prijs van de dienst/levering waarvan de derde door de klant onrechtmatig heeft kunnen genieten. De schadevergoeding zal dit bedrag overschrijden indien Vertelpunt bvba een hogere schade kan bewijzen.

Artikel 10.  Vertelpunt bvba behoudt alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die gelden op haar diensten/leveringen; de klant krijgt een licentie op het gebruik van deze diensten/leveringen.  

Alle auteurs- en andere intellectuele eigendomsrechten van derden die gelden op de diensten/leveringen, geleverd door Vertelpunt bvba aan de klant, blijven eigendom van de oorspronkelijke eigenaar, de klant krijgt slechts een licentie op het gebruik ervan.  De algemene voorwaarden van de eigenaar blijven van toepassing.

Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op dragers (tijdschriften, websites, reclamespots, …) vallen onder de bescherming van het auteursrecht.  Het is strikt verboden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertelpunt bvba om kopieën, vertalingen, bewerkingen, aanpassingen, wijzigingen van het geheel of van een deel van de auteursrechtelijk beschermde werken, in welke vorm of op welke manier ook te maken.

Artikel 11.  De klant verklaart eigenaar te zijn van alle door de hem aan Vertelpunt bvba verstrekte informatie en documentatie en te kunnen beschikken over alle erop rustende rechten.  De klant vrijwaart Vertelpunt bvba voor elke klacht, vordering of aanspraak die een derde hieromtrent tegen Vertelpunt bvba zou instellen.

Artikel 12.  De klant is aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik van of wijzigingen aangebracht door de klant van de ter beschikking gestelde leveringen en diensten.  In geen geval kan Vertelpunt hiervoor aansprakelijk gesteld worden en zal de klant Vertelpunt voor alle aanspraken en vorderingen hieromtrent vrijwaren. De klant zal Vertelpunt ook steeds schriftelijk en onmiddellijk op de hoogte stellen indien er informatie is of er zich een situatie voordoet, waar bij de rechten van partijen of derden geschaad kunnen worden of aanleiding kunnen geven tot een vordering tegen Vertelpunt of de klant.

Artikel 13.  Vertelpunt kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor haar opzettelijke en zware fout bij de uitvoering van deze overeenkomst.  In dat geval zal zij de werkelijke en bewezen rechtstreekse schade vergoeden en dit voor maximaal de waarde van de tussen partijen bestaande overeenkomst.  In geen geval is Vertelpunt aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële schade, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten of verliezen en kosten ten gevolge van een gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen ingesteld tegen de klant.

Artikel 14.    Vertelpunt bvba is enkel gehouden tot het leveren van middelenverbintenissen en zal nooit gehouden zijn tot het leveren van een resultaatsverbintenis.

Artikel 15.  Bij betwisting omtrent de uitvoering of interpretatie van een contract van Vertelpunt bvba, is enkel het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Hasselt bevoegd.

 

Pin It on Pinterest